BİR GÖNÜL YOLCULUĞU: HİZMETKÂR LİDERLİK

Türkiye’nin markalaşması yolunda, önemli bir açılım yapacağı kanaatinde olduğum, Dr. İlhami FINDIKÇI’nın BİR GÖNÜL YOLCULUĞU: HİZMETKÂR LİDERLİK kitabı, tam da çok değerli bir hizmetkâr lideri kaybettiğimiz günlerde okuyucu ile buluştu. Yazarı tebrik ediyor, Kitap Hakkındaki Görüşler’i, İçindekiler’i ve yazarın Özgeçmiş’ini paylaşıyorum.

“Hizmetkâr lider; “ben” engeli ile başa çıkmış kendisini insana ve insanlığa fayda üretmeye adayan, değişim ve dönüşümü körükleyen, insanlık için yeni kavramlar üreten ve böylece insanların potansiyellerini performansa dönüştürmelerini tetikleyen özel bir kişilik donanımına sahip, aşk yolunun yolcusu bir gönül insanıdır.”


“Bu eser, liderliğe soyunanlara topluma hizmet ettikleri ölçüde lider sayıldıklarını gösterecek, toplumun da onlardan beklenti düzeyini yükseltecektir.” Prof. Dr. Yahya Akyüz

“Erzurum’un Horasan ilçesinden gelerek akademik birikiminin de katkısıyla her defasında dünyaya daha kalıcı bir merhaba diyebilmenin enerjisini çoğaltan Dr. İlhami Fındıkçı yoluna elinizde tuttuğunuz “Hizmetkâr Liderlik” adlı kitabıyla devam ediyor…

‘Bilgi Toplumunda Yöneticilerde Kendini Geliştirme’, ‘İnsan Kaynakları Yönetimi’, ‘Yaşadıkça Eğitim’ ve ‘Aile Şirketi’ gibi kitaplara da imza atan İlhami Fındıkçı, bu son kitabında sanayi döneminin insanı “ruh” ve ” akıl” olarak bölen yaklaşımının bir adım ötesine geçerek Bilgi Çağının “lider” tipini, tarihsel bir perspektifin pusulasına sadık kalarak bu coğrafyanın öz suyuyla yıkamakta…

Kitabı okumanız halinde, her modern bireyin artık aynı zamanda hayatı yorumlayarak zenginleştiren bir lider de olduğu günümüz dünyasında, “liderlik” kavramının her türlü halini göreceğiniz çok özel ve zengin bir albümüyle karşılaşacaksınız.

Kendinizin de lider olduğunuzun bilincine vararak, yaşamınızı zenginleştireceksiniz.” Prof. Dr. Mehmet Altan

“Çalışmayı inceleme şansım oldu. Gerçekten müthiş bir ilgiyle okudum. Bu kitaptaki hizmetkâr liderliğe bakış açısı, liderliğin kavramsallaştırılmasına önemli bir boyut kazandırıyor.” Prof. Dr. Ben (C) Fletcher

“Dr. İlhamî Fındıkçı’nın bu derinlikli ve kapsamlı eseri, “Liderlik Kavramını”, sadece pratik hayatın içinden ve davranış bilimlerinin penceresinden özel bir dikkatle ele almıyor; fakat aynı zamanda, bir “değer alanı”, ortaya koyuyor ki bu, insan gerçeğini bilgeliğe açılan bir ufuk çerçevesinde düşünmemize yol açıyor.” Prof. Dr. Kenan Gürsoy

“En küçüğünden en büyüğüne kadar bütün topluluk ve gruplarda liderliğin ve liderin önemini ve etkisini inkâr etmek mümkün değildir. Bu kadar önemli ve etkili olmasına rağmen liderlik konusunda, bizim dilimizde telif ve doyurucu bir çalışma yoktu. Bu eser o boşluğu dolduracağı için seviniyor ve yazarını tebrik ediyorum.” Prof. Dr. Hayrettin Karaman

“Bu kitap, Türkçe yazında kapsamı en geniş liderlik kitaplarından birisi olmuş. Liderliğin her yönü ile tam olarak anlaşılmadığı bir ortamda, bu kitap içeriği bakımından ufuk açıcı ve örnek olayları ile öğretici olmuştur. Liderlik sınıflamaları ve en önemlisi çok az kitapta rastlanan “hizmetkâr liderlik” kavramının oldukça ayrıntılı olarak incelenmesi ile bu kitap liderlik ile ilgili yazına önemli bir katkıdır.” Prof. Dr. Tamer Koçel

İÇİNDEKİLER

GENEL GİRİŞ

1. Bir Gönül Yolculuğu

2. Hizmetkâr Liderlik

3. Kitap Fikri

4. Kitabın Amacı

5. Hedef Kitle

6. İçerik Düzeni

7. Teşekkürler

ÖZET

1. Temel Liderlik Yaklaşımları

2. Tarih Boyunca Liderlik

3. Liderin Temel Kişilik Özellikleri

4. Liderlikte Temel Yaptırım ve Güç Odakları

5. Liderlik Alanları

6. Hizmetkâr Liderlik

7. Hizmetkâr Liderliğin Temel Özellikleri

8. Yerel Değerlerden Küresel Liderliğe


1. BÖLÜM

TEMEL LİDERLİK YAKLAŞIMLARI

İÇİNDEKİLER

KAVRAMLAR VE KİŞİLER

GİRİŞ

1. YÖNETİM, YÖNETİCİ VE LİDERLİK

2. LİDERLİK NEDİR? NE DEĞİLDİR?

3. LİDER KİMDİR? GERÇEK LİDERLİK

4. TEMEL LİDERLİK YAKLAŞIMLARI

A. Kişisel Özellik Yaklaşımları

B. Davranışsal Yaklaşımlar

C. Durumsal Yaklaşımlar

D. Modern Liderlik Teorileri

KAYNAKLAR2. BÖLÜM

TARİH BOYUNCA LİDERLİK

İÇİNDEKİLER

KAVRAMLAR VE KİŞİLER

GİRİŞ

1. İNSANA VE LİDERLİĞE İLİŞKİN TEMEL ÇALIŞMALAR

A. İnsan Olma Sorunu

B. Kendini Bilme İhtiyacı ve Benliğin İnşası

C. Mezopotamya, Sümerler, Mısır

D. Eski Yunan Filozofları

1. Sokrates

2. Eflatun (Platon)

3. Aristoteles

E. Büyük İskender

F. Hıristiyanlık Öncesi Dinlerin Etkisi

2. HIRISTİYANLIK DİNİNİN ETKİSİ VE LİDERLİK

A. İbadete Adanmış Bir Hayat: Hz. İsa (a.s.)

B. Atilla

C. Ortaçağ Karanlığında İnsan ve Liderlik

1. John Locke

2. Jean Jacques Rousseau

D. Uzakdoğu Toplumları ve Konfüçyüs Felsefesi

3. DOĞU TOPLUMLARININ ETKİSİ VE LİDERLİK

4. ESKİ TURK DESTANLARINDA LİDERLİK

5. İSLAM DINININ ETKİSİ VE LİDERLİK

A. Âlemlere Rahmet Hz. Muhammed (s.a.v.)

B. Türk İslam Geleneğinde Liderlik

1. El Kindi

2. Farabi

3. İmam Gazali

4. İbni Sina

5. Yusuf Has Hacip-Kutadgubilig

6. Nizamülmülk-Siyasetname

7. Mevlana

8. Yunus Emre

9. Fatih Sultan Mehmet

KAYNAKLAR


3. BÖLÜM

LİDERİN TEMEL KİŞİLİK ÖZELLİKLERİ

İÇİNDEKİLER

KAVRAMLAR VE KİŞİLER

GİRİŞ

1. İNSANLARI AYIRAN TEMEL FARKLILIKLAR

2. TEMEL KİŞİLİK KURAMLARI VE LİDERLİK

A. Psikanalitik Yaklaşım

B. Hümanist ve Kişiler Arası İlişkiler Yaklaşımı

C. Davranışçı Yaklaşım

D. Gestalt Psikolojisi

E. Varoluşçu Yaklaşım

F. Bilişsel (Kognitif) Yaklaşım

3. LİDERİN BENLİK İMAJI

A. Benlik İmajının Gerçeğe Göre Abartılması

B. Yeterince Gelişmemiş Benlik İmajı

C. Benlik İmajının Gerçeğe Uygun Algılanması

D. Liderlik ve Benlik İmajı

4. LİDERİN TEMEL FARKLARI

KAYNAKLAR

4. BÖLÜM

LİDERLİKTE TEMEL YAPTIRIM VE GÜÇ ODAKLARI

İÇİNDEKİLER

KAVRAMLAR VE KİŞİLER

GİRİŞ

1. LİDERLİKTE TEMEL YAPTIRIM KAYNAKLARI (YASAL GÜÇ, OTORİTE GÜCÜ, ÖDÜL – CEZA GÜCÜ, UZMANLIK GÜCÜ, KARİZMATİK GÜÇ)

2. LİDERİKTE TEMEL GÜÇ ODAKLARI

A.İçgüdüler

1. Hayatın Direksiyonu İç Güdülere Verilebilir mi?

2. Bazıları İçin Cinsellik, Hayatın Tek Amacı, Odağı ve Önceliğidir

3. Freud Ne Demişti? Neden Eleştiriliyor?

Örnek Olay: “Donanımlı Ama Güzel Değil”

B. Şan, Şeref, Şöhret

1. Bireyin Tanınma Arzusu

2. Lider Neden Ünlü Olmak İster?

3. “Şanımız Yürüsün Yeter”

Örnek Olay: “Lider mi? Marka mı?”

C. Statü ve Makam

1. Statüler ve Makamlar

2. Statü İhtiyacı mı Çalışma İhtiyacı mı?

D. Para ve Maddi Değerler

1. Para Amaç mıdır, Araç mı?

2. Para Her Şey midir?

Örnek Olay: “Bedrettin Dolar Bey”

E. Siyaset

1. Siyaset: İnsanların Refah Düzeylerini Arttırma Sanatı

2. Çocukların İsimleri Bile Taraflı

3. Siyasi Liderin Hizmet Aşkı

Örnek Olay: “İş Adamının Fabrikası”

F. Din, İnanç ve Moral Değerler

1. İnanma İhtiyacı ve Din

2. İnanç Eksenli Liderlik Davranışı

Örnek Olay: “Mescit Nerede?”

G. Ahlak

Örnek Olay: “Aile Değerlerine Saygı, Betonun Çimentosu”

H. Bilgi, Bilimsellik

1. Liderin Objektif Güç Odağı: Bilgi

2. Kişisel Güç Odaklarından Evrensel Güç Odağına

I. Baskın Güç Odaklarına Göre Liderlerin, İnsana, İşe ve Karar Sürecine İlişkin Temel Yönelimleri Tablosu

KAYNAKLAR

5. BÖLÜM

LİDERLİK ALANLARI

İÇİNDEKİLER

KAVRAMLAR VE KİŞİLER

GİRİŞ

1. AİLE LİDERLİĞİ

A. Aile Liderliği

B. Aile Şirketi Liderliği

C. Başarılı Aile Şirketi Liderliği

D. Aşiret Liderliği

E. Aile Değerlerini Yitirmeden Liderlik Potansiyelinin Tercih Edilmesi

2. DİNİ LİDERLİK

A. İnanç Temel Bir İnsani İhtiyaçtır

B. En Büyük Liderler, Peygamberler

C. Günümüzde Dini Liderlik ve Cemaat Liderliği

D. Küresel Dünyada Dini Liderlik

E. Dini Lider Kime Çalışır?

F. Hizmet Odaklı Dini Liderlik

3. TOPLUMSAL LİDERLİK

A. Toplumsal Liderliğin Temel Özellikleri

B. Toplumsal Liderlik Nasıl Ortaya Çıkar?

C. Toplumsal Liderlikte Dünya Örnekleri

1. Gazi Mustafa Kemal Atatürk

2. Gandhi

D. Siyasi Liderlik

4. İŞ LİDERLİĞİ (GİRİŞİMCİ LİDERLİK)

A. Liderin İşi Nedir?

B. İş Liderliğinin Temel Özellikleri Nelerdir?

C. İş Odaklı Liderlerin Sıkıntıları Nedir? “İş mi önemli insan mı?”

D. Lider mi Önde, Marka mı?

E. İş Odaklı Liderin Avantajları ve Başarısı Nasıl Arttırılabilir?

5.ASKERİ LİDERLİK

6. AKADEMİK LİDERLİK (EĞİTİCİ LİDERLİK)

7. ESTETIK LİDERLİK (SANATSAL LİDERLİK)

A. Sanatçı Liderler, İnsanlara Yeni Ufuklar Sunarlar

B. Kendimizi Anlamak ve Tamamlamak İçin Sanat

C. Nadide Ruhlar ile Kâinata Yolculuk

8. UYGULAMA BAKIMINDAN LİDERLİK

A. Avcı, Savaşçı ve Destekçi Liderler

1. Keskin, Planlı, Zeki Ama İletişimleri Zayıf Avcı Liderler

2. Belirlenmiş Hedefleri Gerçekleştirmeye Odaklanan Uygulamacı Savaşçı Liderler

3. İşin Gerçekleşmesi Sürecini İzleyen ve Toparlayan Destekçi Liderler

B. Kurucu, Oyuncu ve Seyirci Liderler

C. Çıkacak, Çıkan ve Çıkmış Olan Sesleri Yöneten Orkestra Şefleri

1. Çıkacak Sesleri Yöneten Orkestra Şefi

2. Çıkan Sesleri Yöneten Orkestra Şefi

3. Çıkmış Sesleri Yöneten Orkestra Şefi

KAYNAKLAR


6. BÖLÜM

HİZMETKÂR LİDERLİK

İÇİNDEKİLER

KAVRAMLAR VE KİŞİLER

GİRİŞ

1.HİZMETKÂRLIK ANLAYIŞI: VARLIKLAR ÂLEMİNDE HİZMETKÂRLIK

2. HİZMET ODAKLI LİDERLİK

Örnek Olay: “Mağrur Olma Padişahım, Senden Büyük Allah Var.”

3. HİZMETKÂR LİDERLERİN TEMEL FARKLARİ

4. BİR MARKA OLARAK HİZMETKÂR LİDERLİK

5. HİZMETKÂR LİDER VE BENLİK ÇIKMAZI

6. HİZMETKÂR LİDERLER

A. Gönül Liderleri: Peygamberler

B. Hizmetkâr Liderlerin Aşk Yolculuğu

C. Hz. Muhammed (s.a.v): Dönüştürücü Lider

D. Liderlik Aslında Gönüllere Hitap Etmektir

E. Hizmetkâr Liderlik Tüm Liderlik Alanlarının Özünü Oluşturabilir

F. Hizmetkâr Lider: Eğilebilen Lider

7. LİDERİN MOTİVASYON KAYNAĞI

A. Bir Lider Olarak Gönlünüzü Neye Bağladınız?

B. Lider Komutan Niçin Savaşıyor?

8. LOKOMOTİF LİDER

A. Lokomotif, Vagonların Hizmetinde

B. Hizmetkâr Lider, Bir Aksiyon İnsanıdır

Örnek Olay: “Camide Yer Yok”

9. HİZMETKÂR LİDERLİĞİN TEMEL BİLEŞENLERİ

A.Bilge Liderlik

B.Bilge Liderlikten Hizmetkâr Liderliğe

10. KİŞİ, KURUM VE TOPLUMLARDAKİ FİZİKSEL, ZİHİNSEL VE DUYGUSAL POTANSİYELLER

11. BİLGİ ODAKLI HİZMETKÂR LİDERLERİN FİZİKSEL, ZİHİNSEL, DUYGUSAL POTANSİYELLERİ

12. BEN KAYNAĞI VE SIFIR MERKEZ

13. HİZMETKÂR LİDERLER VE BİLGE KİŞİLİKLER (BİRBİRLERİNİ TAŞIYAN KİŞİLİKLER)

14. BİLGELİK REFERANSLI HİMETKÂR LİDERLİK

Örnek Olay: ” Iğırbığır Değişti”

15. İNSANİ KRİZ VE HİZMETKÂR LİDERLİK

A. İnsani Erime

B. Gönül ve Aklın Birlikteliği

C. Hizmetkâr Liderden Hizmetkâr Devlete

16. KADINLAR VE HİZMETKÂR LİDERLİK

A. Kadınlar ve Liderlik

B. Hizmetkâr Kadın Liderler

KAYNAKLAR


7. BÖLÜM

HİZMETKÂR LİDERLİĞİN TEMEL ÖZELLİKLERİ

İÇİNDEKİLER

KAVRAMLAR ve KİŞİLER

GİRİŞ

1. GENEL OLARAK HİZMETKÂR LİDERİN EN TEMEL ÖZELLİKLERİ

2. İNSANİ DUYARLILIK

Örnek Olay: “Lider Kaptan Köşkünde”

3. AİLE DEĞERLERİ

Örnek Olay: “Baba Üzüldü”

A. Liderlik, Başkaları İçin Bir Şeyler Yapma Sanatıdır

B. Lider, Kendini Önde Görmemeli

C. Lider, Neden Başkalarının Çıkarlarının Bekçiliğini Yapar?

4. GÖNÜL İNSANI

Örnek Olay: “Gönül Dolu Olunca Dil Lâl Olur”

5. MÜTEVAZILIK, ZERAFET, NEZAKET

Örnek Olay: “Zarf mı önemli, Mazruf mu?”

6. AHLAK VE DÜRÜSTLÜK

Örnek Olay: “Yeni İmparator, Küçük Prens”

7. AİLE VE ÇOCUK YETİŞTİRME

Örnek Olay: “Oğlum, Bir Gitti Üç Geldi”

8. ADALET

A. Hayata ve Davranışlara Akan Adalet

B. Bilgi Çağının Ezdiği Adalet Duygusu

9. MERAK, ARAŞTIRMA, SİSTEMATİK, BİLGİ VE BİLİMSELLİK

A. Sistematik Olmak Ne Demektir?

B. Doğurgan Daireler: Düzen Odaklı Hayat

Örnek Olay: “Çoban Mehmet Amca ve Sistem Teorisi”

10. ÇALIŞKANLIK

11. PAYLAŞMA VE VERİCİ OLMA

Örnek Olay: “Üretmeyen Öğrenci Çok Konuşuyor”

A. Liderin Öncelikli Gündemi, Başkalarının Eksiklikleri Olmamalıdır

B. Lider, Duruşunu, Başkalarının Yapıp Ettikleri Üzerine Bina Etmemelidir

12. İLETİŞİM VE İKNA BECERİSİ

A. İletişim Nedir? Ne Değildir?

B. Teknik Olarak İletişim Süreci

C. Liderin İletişim Becerisi

13. KARİZMA

A. Liderin Olmazsa Olmazı

B. Karizmanın Sağladığı Akıl ve Gönül Birlikteliği

C. Sıra Dışı Özellikler ve Lidere Bağlanma Arzusu

Örnek Olay: “Liderler Aranıyor”

14. MOTİVASYON

A. İç Motivasyonun Gelişimi

B. Çaresizliği ve Ümitsizliği Aşan İç Motivasyon

C. Lider Toplumun İç Motivasyonu

Örnek Olay: “Çanakkale’de İki Lider”

15. YÜKSEK BAŞARI GÜDÜSÜ

A. Liderlik ve Başarı İhtiyacı

B. Başarı “Olmak”tır

Örnek Olay: “İşini Yaşayan Lider”

16. YENİLİKÇİLİK, İCATÇILIK VE DEĞİŞİME AÇIKLIK

17. KİŞİSEL GELİŞİM VE ÖĞRENME ALIŞKANLIĞI

A. Liderin Kişisel Gelişimi

B. Liderin Okur – Yazarlığı

Örnek Olay: “Sadi Şirazi ve Çamurun Kokusu”

18. MÜCADELE VE HIRS

A. Kurtuluş Mücadelemizin Liderleri

19.CESARET, RİSK ALMA VE GİRİŞİMCİLİK

A. Cesaretin Kaynağı ve Hedefi

B. Cesaret Kimin Emrinde? Aklın mı, İçgüdülerin mi?

Örnek Olay: “Milletvekilimiz Kürsüde ( Bir Yönetici – Bir Lider)”

20. GENEL ZEKÂ VE DUYGUSAL ZEKÂ

A. Zihinsel Yetenekler ve Zekâ

B. Liderlik Özelliklerinin Kaynağıi: Zekâ

C. Zekânın Ölçülmesi, Mantıksal Zekâ (IQ) ve Duygusal Zekâ (EQ)

21. ETİK ZEKÂ(MQ)

A. İç Uyum-Dış Uyum Dengesi

B. Etik Zekâ Nedir?

C. Post Modernizimden Etik Anarşiye

D. Temel Yaşam Felsefelerinden Davranışlara

E. Hizmetkâr Liderin Etik Zekâsı

22. KENDİNE GÜVEN – ÖZGÜVEN

A. Hizmetkâr Liderin Özgüven Derinliği

B. Özgüven Düzeyi Kontrol Edilebilir

23. ZAMAN YÖNETİMİ VE PLANLAMA

A. Var oluş Gizeminin Bekçisi: Zaman

B. Hizmetkâr Lider ve Zaman Yönetimi

C. Liderin Planı ve Zaman Tuzakları

24. İŞ ODAKLILIK

25. DANIŞMA

A. “Danışan Kişi Dağları Aşar, Danışmayan Düz Ovada Şaşar”

B. Birbirlerini Tamamlayan İkili: Lider ve Danışman

C. Liderin ve Danışmanın Sahip Olması Gereken Temel Özellikler

26. REHBER, EĞİTİMCİ, NUMUNE

A. Numune Kişilikler

B. Hal Dilinin Modeli

27. MÜŞTERİ ODAKLILIK

Örnek Olay: “Başkan Değişti”

28. UYUMLAŞTIRICILIK

A. Uyumlaştırıcı Lider: Yüksek Bir Ruh Hali

B. Uyumlaştırıcı Lider Kimdir?

C. Denizler ve Nehirlere Akan Sular

Örnek Olay: ” Başkanların Farkı”

Örnek Olay: “Annem ve Babam”

29. HİZMETKÂR LİDERLİK ÖZELLİKLERİ ÖLÇEĞİ (Temel Liderlik Özelliklerininiz Ne Durumda?)

KAYNAKLAR


8. BÖLÜM

YEREL DEĞERLERDEN KÜRESEL LİDERLİĞE, TÜRKİYE’NİN VİZYONU

İÇİNDEKİLER

KAVRAMLAR VE KİŞİLER

GİRİŞ

1. NEDEN KAVGA EDİYORUZ? “Bilgi Çağından Değer Çağına”

2. YEREL DEĞERLERDEN KÜRESEL LİDERLİĞE

3. TOPLUMSAL KALKINMA SÜRECİNDE TÜRKİYE’NİN HİZMETKÂR LİDERLİK VİZYONU VE ÖNCELİKLERİ

A. Varlığımız, Birliğimiz ve Bütünlüğümüzün Önceliği ve Önemi

B. Neyi Paylaşamıyoruz?

C. Türkiye’nin Liderlik Vizyonu Nereye Gidiyor?

D. Cumhuriyet Değerleri ile Demokrasi Anlayışının İçselleştirilmesi

1. Osmanlı Devleti Neyi Başarmıştı?

2. Demokrasinin İçselleştirilmesi İhtiyacı

3. Yeni Bir Benlik İnşasına Gerek Var mı?

4. Düşünce-Tutum-Davranış Dengesi

E. Benzerliklerde Buluşma Alışkanlığı

F. Toplumsal Gelişme, Rekabet, Verimlilik ve Ekonomik Göstergelerimiz

1. Bazı Temel Ekonomik Göstergeler

2. Her Alanda Verimlilik Seferberliği

G. Aile ve İnsani Değerlerdeki Yıpranmanın Aşılması

1. Şahlanan Maddi Değerlerin Yavaşlattığı İnsani Değerler

2. Aile, Millet Olmanın Mührüdür

4. DEĞİŞEN ROLLERİ İLE DEVLET VE MİLLETİN BİRBİRİNİ TAMAMLAMA İHTİYACI

A. Toplum Olarak Farklarımız ve Farklılaştırma Gayretleri

B. Devlet ile Milletin Uyumu

C. Cumhuriyetin Sağladığı Toplumsal Dönüşüm

D. Bir Organizasyon Olarak Devletlerin Değişen Rolü

E. Devlet ile Milletin Birbirini Tamamlama İhtiyacı

5. HİZMETKÂR LİDERDEN HİZMETKÂR DEVLETE

A. Hizmetkâr Kişi, Hizmetkâr Aile, Hizmetkâr Şirket, Hizmetkâr Devlet

B. Hizmetkâr Devlet Anlayışı

C. Hizmetkâr Devlet Anlayışında Akıl-Gönül Birlikteliği

D. Sistemlerin Varlık Nedeni

KAYNAKLAR


ÖZGEÇMİŞ (Mart 2009)

Dr. İlhami Fındıkçı, Erzurum’un Horasan ilçesinde doğdu (1968). Ailesi İstanbul’a yerleşti (1977). Yeşilyuva İlkokulunu (1978), Küçükçekmece Lisesi’ni (1984) bitirdi. İstanbul Üniversitesi Ed. Fak. Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü’nden dönem birincisi olarak mezun oldu(1988). İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Davranış Bilimleri Bölümü’nde Yüksek Lisans (“Yöneticilerin Kişilik Özellikleri” – 1990) ve doktora (“Bilgi Toplumunda Yöneticilerde Kendini Geliştirme” -1994) yaptı. Burslu olarak gittiği Hertfordshire Üniversitesi’nde (Londra) Doktora Sonrası Çalışma (Post Doctorate) çerçevesinde “Kurum Kültürü” konusunda araştırma yaptı, “Cultural Audit” testinin Türkçe versiyonunu hazırlayarak aile şirketlerinde ilk uygulamalarını yaptı, “İnsan Kaynakları Yönetimi”, “Eğitim ve Geliştirme” derslerini aldı ve uygulamalara katıldı (1995). Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi’nde “İnsan Kaynakları Yönetimi ve Eğitimi”(Lisans) ve “Yönetim ve Organizasyon” (Master), derslerini verdi (1995-2000).
Yaşadıkça Eğitim Dergisi’nde Yayın Yönetmeni (1988 – 1993) ve Yazı İşleri Müdürlüğü (1993 – 1998), Kültür Koleji’nde İnsan Kaynakları Merkezi – Ar-ge Yöneticiliği (1990-1995) ve Genel Müdür Yardımcılığı (1995-1997) görevlerinde bulundu. Eroğlu Şirketler Grubu’nda (Colın’s – Loft) başladığı Yönetim Kurulu Üyeliği görevi (1996) devam etmektedir.
Değer Eğitim ve Yönetim Danışmanlığı Şirketini (2004) ve Değer Ders Evi’ni kurdu (2005).
Hürriyet Gazetesi’nde insan kaynakları yönetimi konulu (Ekim 1996 – Şubat 1998) haftalık köşe yazıları yazdı. “İnsan Kaynakları Yönetimi” (1998) ve “Bilgi İnsanı” (1999) konulu canlı yayın TV programlarını hazırlayıp sundu.
“Boynuzlu Ak Koyun” (1989), “Bilgi Toplumunda Yöneticilerde Kendini Geliştirme” (1996), “İnsan Kaynakları Yönetimi” (1999)(6. basım) “Yaşadıkça Eğitim” (2004) ve “Aile Şirketleri” (2005), “Bir Gönül Yolculuğu: Hizmetkâr Liderlik” (2009) kitaplarını yazdı. Ayrıca “Eğitimde Nitelik Geliştirme” (1991), “Eğitimimize Bakışlar”(1996) kitaplarının editörlüğünü; “Takımınızın Yeteneklerini Geliştirme” konulu on kitaptan oluşan dizinin danışmanlığını (1996) yaptı. Köşe yazıları dışında yerli ve yabancı dergilerde 150’den fazla makalesi yayınlandı. Başta aile şirketlerinde yönetim olmak üzere, liderlik, insan kaynakları yönetimi, bilgi toplumu, yönetim geliştirme, kişisel gelişim, eğitim yönetimi ve benzeri konularda yurt içinde ve yurt dışında çok sayıda seminer, konferans ve eğitimler vermektedir.
TÜGİAD (Türkiye Genç İş Adamları Derneği, 2004-2006/2006-2008 dönemi Başkan Yardımcılığı) Üyesi, EBD (Eğitim Bilimcileri Derneği) Kurucu Yönetim Kurulu Üyesi, Turkish Society (Londra) Kurucu Yönetim Kurulu Başkanı, Türkiye Yazarlar Birliği, FFI (Family Firm Institute), SHRM (Society Of Human Resource Management) ve Türkiye Kızılay Derneği Beylikdüzü Şubesi Kurucu Yönetim Kurulu Üyesi’dir.
Halen, Değer Eğitim ve Yönetim Danışmanlığı Şirketi’nin Yönetim Kurulu Başkanlığı’nı, Eroğlu Holding (Colin’s-Loft), Mopaş Marketler Birliği Yönetim Kurulu Üyeliği’ni ve birçok kurumda aile şirketi danışmanlığı yapan yazar, aynı zamanda İ.Ü. İletişim Fakültesi’nde Öğretim Görevlisi olarak “Siyasal İletişim” dersini vermektedir. Evli ve dört çocuk babasıdır. (ifindikci@degerdanismanlik.com.tr) (ifindikci@eroglu.com)

www.degerdanismanlik.com.tr Kitap isteme: www.alfakitap.com
Bir cevap yazın