BUNALIM VE İNTİHAR

Misafir Kalem

10 Eylül tüm dünyada (intiharı önleme günü) olarak değerlendiriliyor (DSÖ) Verilerine göre 40 saniyede bir intihar olayı 3 saniyede bir intihar girişimin gerçekleştirildiği bildirilmektedir.
SEBEPLER
1. Geçimsizlik (Maddi ve Manevi)
2. Aile ve Çevre Baskısı
3. Örf ve adetten kaynaklanan olumsuzluklar
4. Kendisini anlatamama, Sabırsızlık, Hoşgörüsüzlük
5. İtikadi anlamdaki zayıflık

BUNALIM VE INTIHARIN ÖNLEMİ

İslâm fıkhının önemli dayanaklarından biri sedd-i zerâyi’dir. Bu terim, kötülüğün vasıtalarını ortadan kaldırmak anlamına gelmektedir. Bu noktada bunalımı önlemek, intihara giden yolu tıkamak anlamına geldiği için önemlidir. İnsanlığa huzur bahşeden Kur’ân-ı Kerim’in bu hususla ilgili önemli tahkikatı bulunmaktadır. Ancak biz Asr sûresinin verdiği mesajlar üzerinden giderek konuya yaklaşımda bulunacağız. Çünkü bu kısa sûre, problemin çözümü için bize çok önemli ipuçları vermektedir.

Yüce Rabbimiz bu surede “Asra yemin olsun ki; iman eden, salih amel işleyen, birbirlerine hakkı ve sabrı tavsiye edenler dışında bütün insanlar hüsrandadır” buyurmuştur. Hüsran, insanın beklentilerinin boşa çıkması, yaptığı ticareti kaybetmesi, mutsuz olması, dünyevi veya uhrevi sıkıntılı bir durumun içine düşmesi anlamlarına gelmektedir. (Hüsran kelimesinin anlamları için bkz; Elmalılı Hamdi Yazır, Hak Dini Kur’ân Dili, Azim yay c 9, s 430) Dünyada beklentileri boşa çıkan, yaptığı işlerde başarısız olan kimse nasıl ki bir bunalım ve stres içine giriyorsa, dünyadayken ahiret adına yaptığı ticarette kaybeden de ahirette hüsrana uğrayacak, müthiş bir bunalımın içine düşecektir. Allah (c. c. ) bu sûrede dört şeyi hüsrana düşmemenin çaresi olarak gösteriyor: iman etmek, salih amel işlemek, birbirimize hakkı ve sabrı tavsiye etmek. Âkif merhum bu hakikati şu şiirinde ne güzel tasvir etmektedir:

“Hani ashab-ı kiram ayrılalım derlerken,
Mutlaka sure-i Asrı okurmuş, bu neden?
Çünkü meknûn o büyük surede asâr-ı felâh,
Başta imân-ı hakiki geliyor, sonra salah,
Sonra hak, sonra sebat, işte hemen insanlık,
Dördü birleşti mi yoktur sana hüsran.”

Bu sûrede zikredilen biri ferdi diğerleri toplumsal bu dört şeyi iki maddede toplayabiliriz: 1- Allah’a imanın her türlü kötülüğü parçalayıcı gücünden, salih amellerin ve ibadetlerin kötülükleri engelleyici özelliğinden istifade etmek 2- Sosyal dayanışmaya önem vermek. Bu iki husus, vahyin ilk muhatabı olan Hz Peygamber’in (s. a. v. ) de toplumu kemiren olumsuzluklara karşı verdiği mücadelede onun başarılı olmasını sağlayan sebeplerdendir. İnsanlığın bir peygamber soluğuna ihtiyacı olduğu bir dönemde, görevlendirilen Efendimiz’in (s a s ), içinde zuhur ettiği toplum bir sürü kötülüklerin pençesinde mahvolmaktaydı Ama o, 23 yıllık kısa bir süre içerisinde, kötülüklerin damarlarına kadar işlediği bir toplumda verdiği mücadeleden başarıyla çıkmıştır Halbuki sigara gibi küçük bir alışkanlığı küçük bir toplumdan büyük bir idareci, büyük bir gayret sarf etmesine rağmen yok edemezken O, büyük ve inatçı bir toplumdan sigara gibi basit değil, daha büyük kötü alışkanlıkları az bir kuvvetle ve daimi olarak kaldırmıştır

Sonuç
Buraya kadar verdiğimiz bilgilerden ortaya çıkan şu ki, bunalımlar insanın doyumsuzluğundan, hadiselere karşı dayanma gücündeki zayıflığından, iman şuurundaki eksikliğinden kaynaklanmaktadır Bunun yegâne çaresi, ferdi olarak tahkikî bir iman seviyesine, iman vasıtasıyla fikir ve duygu terbiyesine, Birebir fertlerle ilişki içinde kalınarak dini eğitim vermek, dünya metaına karşı yüksek bir kanaat zenginliğine ulaşmaktır Buna destek olacak unsur ise, toplumsal dayanışmayı sağlamaktır Bu hususta devletin yapması gerekenler de vardır Bunlar ise, millî ve manevî değerlerden hareketle sosyal dayanışmayı sağlamak, ahlakî çöküntüyü önleyecek tedbirler alarak toplumsal dejenerasyonu önlemek, sağlık tedbirlerini artırarak problemli kimselere yardımcı olmak, özellikle de psikolojik ve psikiyatrik yardımları yaygınlaştırmak, siyasi, hukuki, ekonomik konularda insanı merkeze alan kararlarla toplumu rahatlatmak, devlet kurumlarının insana hizmet mantığıyla hareket etmesini sağlamak, ekonomik durumu düzeltici ve işsizliği azaltıcı tedbirler almaktır Bütün bunlar bunalımın azalmasında önemli bir etki meydana getirecektir.

Bir cevap yazın