K. İnsan T. ve Davranışları-Kaynaklar

Referans – Kaynaklar – Atıflar başlığımıza uygun olarak

Kur’ân’da İnsan Tipleri ve Davranışları kitabımızın kaynaklarını yayınlıyoruz. Yayınlanan Kitapların, hazırlanan Tez ve Makalelerin kaynakları bize bir metin şeklinde ulaştırılırsa yayınlamaya devam edeceğiz.

Kur’ân’da İnsan Tipleri ve Davranışları – BİBLİYOGRAFYA

ABDÜLBAKİ AMR, Abdurrahman, Dirâsât fî’l-Ulûmi’s-Sülûkiyye, Kahire, trs.
ABDÜLBÂKÎ, Muhammed Fuad, el-Mu’cemü’l-Müfehres li-Elfâzi’l-Kur’ân, Çağrı Yayınları, İstanbul, 1986.
ABDÜLGAFÛR, Abdürraûf, Dirâsât fî Ilmi’n-Nefsi’l-İslâmî, Tahran, 1404.
ACLÛNÎ, İsmail b. Muhammed, Keşfü’l-Hafâ, Müessesetü’r-Risale, Beyrut, 1405.
ÂDİL, Muslihiddin, Ma’lumat-ı Ahlâkiyye ve Askeriyye, İstanbul, 1331.
ADLER, Alfred, İnsanı Tanıma Sanatı, çev.Ayda Yörükân, İş Bankası Kültür Yayınları, İstanbul, 1997.
AFÎFÎ, Fevzi Sâlim, es-Sulûkü’l-İctimâî beyne’I-lmi’n-Nefs ve’d-Dîn, Tanta, 1991.
AHMED ALİ, Sulûkü’l-İnsan Mukaddime fî’l-Ulumi’s-Sülûkiyye ve’n-Nefsiyye, Kahire, 1971.
AHMED B. HANBEL, Müsned, c.1-6, Müessesetü Kurtuba, Mısır, trs.
AKAY, Hasan, İslâmî Terimler Sözlüğü, İslâm Bilgi Merkezi, İstanbul, 1991.
ALTINTAŞ, Hayrani, “Hazreti Peygamber’in Getirdiği İnsan Tipi” Kutlu Doğum Haftası, T.D.V.Y, Ankara, 1990.
ALÛSÎ, Şihâbüddîn Mahmûd Ebu’l-Fazl, Ruhu’l-Meânî fî’t-Tefsîri’l-Kur’âni’l-Azîm ve’s-Seb’il-Mesanî, c.1-20, Daru İhyaî’t-Türâsi’l-Arâbî, Beyrut, trs.
ARMANER, Neda, Din Psikolojisine Giriş I, Ayyıldız Matbaası, Ankara, 1980.
ARON, Raymond, Sosyolojik Düşüncenin Evreleri, çev.Korkmaz Alemdar, Ankara, 1986.
ARVASÎ, S. Ahmet, İnsan ve İnsan Ötesi, Yağmur Yayınları, İstanbul, 1970.
ASKALANÎ, Ahmed b. Ali b. Hacer, Fethu’l-Barî, c.1-13, Daru’l-Marife, Beyrut, 1379.
________, ed-Diraye fî Tahrici Ehadisi’l-Hidaye, c.1-2, Daru’l-Marife, Beyrut, trs.
________, Telhîsu’l-Habîr, c.1-4, Medinetü’l-Münevvere, 1384/1964.
ATEŞ, Süleyman, Kur’ân-ı Kerîm ve Yüce Meâli, Kılıç Kitabevi, Ankara, 1983.
________, Yüce Kur’ân’ın Çağdaş Tefsiri, c.1-12, Yeni Ufuklar Neşriyat, İstanbul, 1988.
ATKINSON, Rita-Richard, Psikolojiye Giriş, çev.Kemal Atakay, Mustafa Atakay, Aysun Yavuz, Sosyal Yayınları, İstanbul, 1995.
AYASBEYOĞLU, Nevzat, İslamiyetin Eğitime Getirdiği Değerler ve Kur’ân-ı Kerîm’in Eğitim İle İlgili Âyetlerinin Tahlili, Milli Eğitim Basımevi, İstanbul, 1991.
AYDIN, Hayati, Kur’ân’da İnsan Psikolojisi, Timaş Yayınları, İstanbul, 1999.
AYDIN, Mustafa, Eğitim Yönetimi, Hatiboğlu Yayınevi, 3. Bası, Ankara, 1991.
AYNÎ, Bedrüddin Ebu Muhammed Mahmut b. Ahmed, Umdetü’l-Kari Şerhu Sahihi’l-Buhari, c.1-25, Dar-u İhyai’t-Türasi’l-Arabi, Beyrut, trs.
BALCI, Esergül, Ödüller Güdüleme Kavramları ve Türkiye’de Öğretmen Ödülleri, Adım Yayıncılık, Ankara, 1992.
BALTACIOĞLU, İsmayıl Hakkı, İçtimai Mektep, Maarif Matbaası, Ankara, 1942.
BANDURA, Albert, Principles of Behavior Modification, Holt, Rinehart and Winston, Inc. New York, 1969.
BAŞARAN, İ. Ethem, Örgütsel Davranış, Ankara Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yayınları, Ankara, 1982.
BAUMAN, Zigmunt, Sosyolojik Düşünmek, çev.Abdullah Yılmaz, Ayrıntı Yayınları, İstanbul, 1998.
BAYMUR, Feriha, Genel Psikoloji, İnkılâp Kitabevi, İstanbul, 1990.
BAYRAKLI, Bayraktar, İslâm’da Eğitim, Anda Neşriyat ve Dağıtım, İstanbul, 1983.
________, Kur’an’da Değişim, Gelişim ve Kalite Kavramları, İFAV, İstanbul, 1999.
BEHİY, Muhammed, Kur’ân ve Toplum, çev.M.Beşir Eryarsoy, Bir Yayıncılık, İstanbul, 1986.
BEYHAKÎ, Ebu Bekir Ahmed b. Hüseyin, Sünenü’l-Kübra, c.1-10, Mektebetü Dari’l-Bâz, Mekketü’l-Mükerreme, 1414/1994.
________, Şuabü’l-İmân, Daru’l-Kütübi’l-Ilmiyye, Beyrut, 1410.
BİLEN, Osman, “Din Bir Yaşam Formu Mudur?” Tabula Rasa, yıl:2, sayı:4, Isparta, 2002.
BİLGİN, Nuri, Sosyal Psikolojiye Giriş, İzmir Kitaplığı, İzmir, 1995.
BİLGİSEVEN, Amiran Kurtkan, Genel Sosyoloji, Filiz Kitabevi, 4. Baskı, İstanbul, 1986.
________, Sosyolojik Açıdan Eğitim Yolu İle Kalkınmanın Esasları, İstanbul, 1977.
BLUNDEL, Richarl, Mukaddime fî’l-Ilmi’n-Nefsi’l-İctimâî, çev.Mahmud Kâsım-İbrahim Selâme, Kahire, 1969.
BREHM, Sharon S., Kassin, Saul M., Social Psychology, Houghton Mifflin Company, Boston, 1996.
BUHARÎ, Muhammed b. İsmail, Sahîhu’l-Buharî, c.1-6, Daru İbn Kesir, Beyrut, 1407/1987.
________, Edebü’l-Müfred, Mısır, trs.
BULAÇ, Ali, İnsanın Özgürlük Arayışı, İz Yayıncılık, İstanbul, 1995.
BURSEVÎ, İsmail Hakkı, Ruhu’l-Beyân, Furkan Yayınları, İstanbul, 1417.
CABOT, Hugh; Kahl, Joseph A., Human Relation (Concepts and Cases in Concrete Social Science), Massachusetts, 1953.
CASSIRER, Ernst, İnsan Üstüne Bir Deneme, çev.Necla Arat, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul, 1997.
CELKAN, Hikmet Yıldırım, Ziya Gökalp’in Eğitim Sosyolojisi, M.E.G.S.B, İstanbul, 1989.
CERTEL, Hüseyin, Kur’an’da İnsan, Isparta, 2000.
CHAPMAN, Gary, Beş Sevgi Dili, çev.Betül Çelik, Sistem Yayıncılık, İstanbul, 2001.
CHITTICK, William, C., Murata Savhiko, İslam’ın Vizyonu, çev.Turan Koç, İnsan Yayınları, İstanbul, 2000.
COŞKUN, Selçuk, Bir Eğitimci Olarak Hz. Peygamberin İnsan Anlayışı, Ekev Yayınları, Erzurum, 1996.
COVEY, Stephen R. The Seven Habits of Highly Effective People, Simon and Schuster, London, 1994.
CÜCELOĞLU, Doğan, İnsan ve Davranışı, Remzi Kitabevi, İstanbul, 1996.
________, Yeniden İnsan İnsana, Remzi Kitabevi, İstanbul, 1997.
________, Anlamlı ve Coşkulu bir Yaşam İçin Savaşçı, Sistem Yayıncılık, İstanbul, 2000.
CÜRCANÎ, Abdullah b. İsa, el-Kamil fi-Duafai’r-Ricâl, c.1-7, Daru’l-Fikr, Beyrut, 1409/1988.
CÜSMÂNÎ, Abdulali, İlmü’n-Nefs, ed-Dâru’l-Arabiyye li’l-Ulûm, Beyrut, 1994.
ÇAMDİBİ, Hasan Mahmud, Din Eğitiminin Temel Meseleleri, İFAV, İstanbul, 1994.
ÇANTAY, Hasan Basri, Kur’ân-ı Hakîm ve Meâl-i Kerîm, c.1-3, Elif Ofset, İstanbul, 1404/1984.
ÇİFTÇİ, Adil, Fazlur Rahman ile İslamı Yeniden Düşünmek, Kitâbiyât, Ankara, 2000.
ÇUBUKÇU, İbrahim Ağah , Ahlak Tarihinde Görüşler, A.Ü.İ.F.Y., Ankara, 1994.
DAVIS, Fred, Moda, Kültür ve Kimlik, çev.Özden Arıkan, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul, 1997.
DEHLEVİ, Şah Veliyyullah, Huccetullahi’l-Baliğa, Daru İhyai’l-Ulum, Beyrut, 1992.
DEMİRCİ, Muhsin, Vahiy Gerçeği, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Yayınları, İstanbul, 1986.
DESCARTES, Ahlâk Üzerine Mektuplar, çev.Mehmet Karasan, İstanbul, 1966.
DEVELLİOĞLU, Ferit, Osmanlıca Türkçe Ansiklopedik Lûgat, Aydın Kitabevi, Ankara, 2000.
DEVOON, Wolf, A Modern Theory of Value and Virtue, http://zolatımes.com/v3.15/51 solutıon.htm, 07.06.1999.
DOĞAN, Mehmet, Temel Büyük Türkçe Sözlük, Bahar Yayınları, İstanbul, 1994.
DÖLEK, Haydar, Malebranche’da Din-Felsefe İlişkisi ve Tanrı Anlayışı, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Erzurum, 2000.
DÜZEN, İbrahim, Aziz Nesefî’ye Göre Allah Kainat İnsan, Furkan Yayınları, İstanbul, 2000.
DÜZENLİ, Yaşar, Kur’ân Işığında Evrensel Dengeler ve İnsan, İFAV, İstanbul, 2000.

EBU’L-ALÂ, Muhammed b. Abdurrahman, Tuhfetü’l-Ahvezî, c.1-10, Daru’l-Kütübi’l-Ilmıyye, Beyrut, trs.
EBÛ DAVUD, Süleyman es-Sicistanî el-Ezdî, Sünen, Daru İhyâi’s-Sünneti’n-Nebeviyye, c.1-4, trs.
EBÛ NUAYM, Ahmet b. Abdullah el-İsbehanî, Hılyetü’l-Evliyâ, c. 1-10, Daru’l-Kütübi’l-Arabî, Beyrut, 1405.
EBU’S-SUUD, Mehmed b. Muhyiddin, İrşadu Akli’s-Selim İlâ Mezâe’l-Kur’âni’l-Kerîm, trs.
EBÛ ZEKERİYA, Muhyiddin, Tehzîbü’l-Esmâ, Daru’l-Fikr, Beyrut, 1996.
ER, İzzet, Din Sosyolojisi, Akçağ Yayınları, Ankara, 1998.
ERDOĞAN, İlhan, İşletmelerde Davranış, İşletme Fakültesi Yayını, İstanbul, 1991.
ERDEM, Hüsamettin, Son Devir Osmanlı Düşüncesinde Ahlâk, Konya, 1996.
EREM, Faruk, Suçlu Psikolojisi, Ankara, 1997.
ERGİN, Muharrem, Hayat Büyük Türk Sözlüğü, Hayat Yayınları, İstanbul, trs.
EROĞLU, Feyzullah, Davranış Bilimleri, Beta Basım Yayım, İstanbul, 1995.
ESED, Muhammed, Kur’an Mesajı, çev.Cahit Koytak-Ahmet Ertürk, İşaret Yayınları, İstanbul, 1421/1997.
FADLALLAH, M. Hüseyin, İnsan ve Hayat, çev.Ali Kaya, Şura Yayınları, İstanbul, 1998.
FARIS, Ellsworth, The Nature of Human Nature, McGraw, New York, 1969.
FARUKÎ, İsmail Racî, Bilginin İslâmîleştirilmesi, çev.Fehmi Koru, Risale Yayınları, İstanbul, 1985.
________, Sosyal Bilimlerin İslamileştirilmesi, Niçin İslâm Sosyolojisi, çev.Ilim Güner, İstanbul, 1988.
FAZLUR RAHMAN, Ana Konularıyla Kur’ân, çev.Alpaslan Açıkgenç, Ankara, 1993.
FERMÂVÎ, Hamdi Ali, el-Binâü’n-Nefsî fi’l-İnsân (Dirâsât min Feyzi’l-Kur’ân el-Kerîm), Kahire, 1996.
FICHTER, Joseph, Sosyoloji Nedir? çev.Nilgün Çelebi, Atilla Kitabevi, Ankara, 1994.
FIRTH, Raymond, Religion: a Humanist Interpretation, New York, 1996.
FREYER, Hans, Din Sosyolojisi, çev.Turgut Kalpsüz, A.Ü. Basımevi, Ankara, 1964;
________, Sosyolojiye Giriş, çev.Nermin Abadan, A.Ü.Siyasal Bilgiler Fak. Yay. Ankara, 1964.
FROMM, Erich, Hayatı Sevmek (For the Love of Life), çev.Ali Köse, Arıtan Yayınevi, İstanbul, 1997.
FUZULÎ, Matlau’l-İtikad fî Ma’rifeti’l-Mebde’i ve’l-Ma’ad, çev.Esat Coşan-Kemal Işık, Türk Tarih Kurumu Basımevi, Ankara, 1962.
GABBUDÎ, Sâdık, Üsüsü Binai’ş-Şahsıyyeti min Hılâli’l-Kur’âni’l-Kerîm, Tunus, 1989.
GAZALÎ, Ebu Hamid Muhammed, İhyâu Ulûmi’d-Dîn, Temel Neşriyat, İstanbul, 1986.
________, el-Mustasfa I-II, Bulak Emiriyye Matbaası, Mısır 1322.
GAZALİ, Muhammed, Huluku’l-Müslim, Kahire, 1987.
GEÇTAN, Engin, İnsan Olmak, Remzi Kitabevi, İstanbul, 1996.
GIDDENS, Anthony, Sosyoloji, yay.haz. Hüseyin Özel-Cemal Güzel, Ayraç Yayınevi, Ankara, 2000.
GLASSER, William, Kişisel Özgürlüğün Psikolojisi, çev.Müge İzmirli, Hayat Yayınları, İstanbul, 1999.
GOLEMAN, Daniel, Emotional Intelligence, Bloomsbury Publishing, London, 1996.
GÖLCÜK, Şerafettin, Din ve Toplum, Esra Yayınları, Konya, 2000.
________, Kur’an ve İnsan, Esra Yayınları, Konya, 1996.
GUILLAUME, Paul, Psikoloji, çev.R.Şemin, İstanbul, 1970.
GURÂB, Ahmed Abdulhamid, eş-Şahsıyyetü’l-İnsâniyye fî Davi’l-Kur’âni’l-Kerîm, el-Hey’etü’l-Mısrıyye, Kahire, 1985.
GURRAT, Abdülaziz, Rey fî Tabiati’l-Müctemai’l-Beşeriyye, Kahire, 1961.
GÜNGÖR, Erol, Ahlâk Psikolojisi ve Sosyal Ahlak, Ötüken Neşriyat, İstanbul, 1995.
________, Değerler Psikolojisi Üzerinde Araştırmalar, Ötüken Neşriyat, İstanbul, 1998.
________, İslâm Tasavvufunun Mes’eleleri, İstanbul, 1982.
________, Türk Kültürü ve Milliyetçilik, İstanbul, 1977.
GÜRBÜZ, Faruk, Kur’ân’da Denge, Denge Yayınları, İstanbul, 1997.
HAFÂCÎ, Muhammed Abdu’lmun’ım, el-İslâm ve’l-Hazaratü’l-İnsaniyye, Daru’l-Kütübi’l-Lubnânî, Beyrut, 1982.
HAN, Fethullah, Kur’ân ve Kainat Ayetleri I, İnkılâp Yayınları, İstanbul, 1988.
HANÇERLİOĞLU, Orhan, Felsefe Sözlüğü, Remzi Kitabevi Yayınları, İstanbul, 1989.
________, “Kavramlar ve Akımlar” Felsefe Ansiklopedisi, Remzi Kitabevi, İstanbul, 1976.
HEMZANÎ, İbn Şüca’ el-Firdevs bime’sûril-Hitab, c.1-5, Daru’l-Kütübi’l-Ilmiyye, Beyrut, 1986.
HEYSEMÎ, Ali b. Ebi Bekr, Mecmau’z-Zevaid, c.1-10, Daru’l-Kitab’il-Arabî, Beyrut, 1407.
HOLM, Nils G., Einführung in die Religionspsychologie (Din Psikolojisine Giriş), Utb Reinhardt Verlag, Göttingen, 1988, kitap tanıtımı:Abdülkerim Bahadır, Marife Bilimsel Birikim, yıl:1, sayı:1, Konya, 2001.
HOMANS, George Casper, Social Behavior Its Elementary Forms, Harcourt Brace Jovanovich, Inc. NewYork, 1974.
HÖKELEKLİ, Hayati, Din Psikolojisi, TDV Yayınları, Ankara, 1996.
________, “Dinî Kişiliğin Kuruluşunda İradenin Rolü” Diyanet İlmî Dergi, cilt:21, sayı:2, Ankara, 1985.
http://ilim2000.tripod.com/Kitaplar/psiko_sosyal_metafizik/ahlak_psikolojisi_ve_sosyal_yasam.htm
HULBERT, Alastair, “Dialogue in the Search for Meaning and Identity” The Mediterranean: Cultural Identity and Intercultural Dialogue, edited by Biserka Cvjeticanin, Zagreb, 1999.
İBNÜ’L-ESİR, Mecidüddin, en-Nihaye fî Garibi’l-Hadis ve’l-Eser, Riyad, trs.
İBN KESİR, İmadüddin, Tefsiru’l-Kur’âni’l-Azim, Darul Marife, Beyrut, 1984.
İBN HIBBAN et-Temimî, Sahih, c.1-18, Müessesetü’r-Risale, Beyrut, 1414/1993.
İBN MACE, Muhammed b. Yezid Kazvinî, Sünenü İbn Mace, c.1-2, Daru’l-fikr, Beyrut, trs.
İBN MANZÛR, Ebü’l-Fazl Cemaleddin, Lisanü’l-Arab, c.1-15, Beyrut, 1994.
İBN SELAME, Muhammed, Müsnedü’ş-Şihâb, c.1-2, Müessesetü’r-Risale, Beyrut, 1407/1987.
İBN ŞÜCA, el-Hemzanî, el-Firdevs bime’sûril-Hitab, Daru’l-Kütübi’l-Ilmiyye, Beyrut, 1986.
İKBAL, Muhammed, İslam’da Dini Düşüncenin Yeniden Doğuşu, İstanbul, trs.
İMAMOĞLU, Tuncay, “Jean Jacques Rousseau’nun Siyaset Felsefesi ve Din Kuramı” Tabula Rasa, yıl:2, sayı:4, Isparta, Nisan-2002.
İSFEHANİ, Ragıp, el-Müfredât fî Garîbi’l-Kur’ân, Kahraman Yayınları, İstanbul, 1986.
İZ, Mahir, Din ve Cemiyet, Kitabevi, İstanbul, 1990.
İZUTSU, Toshihiko, Kur’an’da Dinî ve Ahlâkî Kavramlar, çev.Selâhattin Ayaz, Pınar Yayınları, İstanbul, 1991.
________, Kur’ân’da Allah ve İnsan, çev.Süleyman Ateş, Kevser Yayınları, Ankara, trs.
İZETBEGOVİC, Alija Ali, Islam Between East and West, American Trust Publications, Indianapolis, 1994.
JASPERS, Karl, Felsefeye Giriş, çev.Mehmet Akalın, Dergah Yay, İstanbul, 1981.
JOHNSON, Paul, Enemies of Society, Weidenfeld, London, 1977
JUNG, Carl Gustav, Din ve Psikoloji (Psychology and Religion), çev.Cengiz Şişman, İnsan Yayınları, İstanbul, 1997.
KAĞITÇIBAŞI, Çiğdem, İnsan ve İnsanlar, Evrim Basım-Yayım-Dağıtım, İstanbul, 1988.
KAM, Ömer Ferid, Dini Felsefi Sohbetler, Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları, Ankara, 1990.
KARDAVÎ, Yusuf, Müslümanın Temel Kültürü, çev.A.Yekta Saraç, İst. 1995.
KASAPOĞLU, Abdurrahman, Kur’an’da İman Psikolojisi, Yalnızkurt, İstanbul, 1997.
________, Kur’an’da İnsan Psikolojisi, İstanbul, Yalnızkurt, 1997.
KASSARJİAN, Harold H., Thomas S. Robertson, Perspectives in Consumer Behavior, Scott, Foresman and Company, England, 1973.
KAYA, Mevlüt, Din Eğitiminde İletişim ve Dini Tutum, Etüt Yayınları, Samsun, 1998.
KAYA, Remzi, Kur’an’da Dostluk İlişkileri, Ayışığı Kitapları, İstanbul, 2000.
KERLINGER, Fred N., Foundations of Behavioral Reseach, Holt-Saunders Japan, Ltd. Tokyo, 1981.
KESKİN, İbrahim, Zihniyet Davranış İlişkisi Açısından Kur’ân-ı Kerîm’de İnsan Tipolojileri, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Bursa, 1999.
KESLER, Muhammed Fatih, Kur’an-ı Kerim’de (Mâun ve Kevser Surelerinde) İnsan Tipleri, Ankara, 1995.
KHAN, Maulana Wahiduddin, Man Know Thyself, İndia, 1998.
KILIÇ, Recep, Ayet ve Hadislerin Işığında İnsan ve Ahlâk, T.D.V.Y. Ankara, 1995.
KILIÇ, Sadık, Fıtratın Dirilişi, Nehir Yayınları, İstanbul, 1991.
________, Kur’an’da Günah Kavramı, Konya, trs.
________, Yabancılaşma-İnsana Karşı Toplumsal Süreç, Rahmet Yayıncılık, İstanbul, trs.
________, “İnsan Hakları Bağlamında Siyasal Hakların Kullanımı ve Bazı Etik Öncelikler” İslami Araştımalar, c.11, sayı:3-4, yıl:1998.
KIRCA, Celâl, Kur’an ve İnsan, Marifet Yayınları, İstanbul, 1996.
KISAKÜREK, Necip Fazıl, İdeolocya Örgüsü, Büyük Doğu Yayınları, İstanbul, 1991.
________, Çerçeve-3, Büyük Doğu Yayınları, İstanbul, 1991.
________, Rapor-10-13, Büyük Doğu Yayınları, İstanbul, 1993.
KING, Anthony, “Introduction:Spaces of Culture, Spaces of Knowledge” Culture, Globalization and The World-System, edited by Anthony D. King, Binghamton, 1991.
KITWOOD, Tom, Concern for Others, New York, 1990.
KLUCKHOHN, Clyde, Culture and Behavior, The Free Press, New York, 1965.
KOÇ, Bozkurt, “Kişilik ve Din” Tabula Rasa, yıl:2, sayı:4, Isparta, Nisan, 2002.
KOÇ, Mustafa, “Din Psikolojisi Açısından ‘Ölüm Sonrası Hayat’ Kavramına Semantik Bir Yaklaşım”, Ekev Akademi Dergisi-Sosyal Bilimler-, c.3, sayı:1, Ankara, 2001.
KÖKNEL, Özcan, Kaygıdan Mutluluğa Kişilik, Altın Kitaplar Yayınevi, İstanbul, 1986.
KÖSOĞLU, Nevzat, Milli Kültür ve Kimlik, İstanbul, 1995.
KRESH, Crutchfield, Ballachey, Cemiyet İçinde Fert (Indivual in Society), çev.Mümtaz Turhan, Millî Eğitim Basımevi, İstanbul, 1970.
________, David-Crutchfield, S. Richard, Sosyal Psikoloji, (Theory and Problems of Social Psychology), çev.Erol Güngör, İstanbul, 1980.
KURTUBÎ, Ebu Abdullah Muhammed b. Ahmed el-Endülüsi, el-Câmî’ li Ahkâmi’l-Kur’ân, Beyrut, 1413/1993.
KUŞEYRÎ, Abdulkerim b. Havazin, Latâifü’l-İşârât, c.1-3, el-Heyetü’l-Mısrıyyetü’l-Ammetü li’l-Kitâb, Mısır, 1981.
KUTUB, Muhammed, İslâm’da Fert ve Cemiyet, çev. Mehmet Süslü, İstanbul, 1985.
KUZÂ’Î, Şihâbu’l-Ahbâr, baskı yeri yok, trs.
LÂRÎ, Müctebâ Musevî, Dirasât fî’l-Meşakili’l-Ahlâk ve’n-Nefs, Mektebetu’n- Neşri Sekâfeti’l-İslâmî, trs.
LARRAIN, Jorge, İdeoloji ve Kültürel Kimlik, çev.Neşe Nur Domaniç, İstanbul, 1995.
LINK, Henry C., Dine Dönüş, çev.Ömer Rıza Doğrul, İstanbul, 1949.
MARTIN, W.Mike, Everyday Morality, California, 1995.
MASLOW, Abraham H. Motivation and Personality, New York, 1987.
MATRÛDÎ, Abdurrahmân b. İbrahim, el-İnsân Vucudühü ve Hılâfetühü fi’l-Arz fî Zav’il-Kur’âni’l-Kerîm, Kahire, 1990.
MENGÜŞOĞLU, Takiyettin, İnsan Felsefesi, Remzi Kitabevi, İstanbul, 1988.
________, Felsefeye Giriş, İstanbul, 1958.
________, İnsan ve Hayvan Dünya ve Çevre, Edebiyat Fak. Yay. İstanbul, 1979.
MEYDÂNÎ, Abdurrahman Hasen Hebenneke, el-Ahlâku’l-İslamiyye ve Üsüsüha, Beyrut, 1979.
MILES, William F.S., “Religions and Constitutions”, Third World Quarterly, Sep. 1996, vol.17, Issue 3.
MOLES, Abraham, Belirsizin Bilimleri, çev.Nuri Bilgin Yapı Kredi Yayınları, İstanbul, 1993.
MORRIS, Desmond, İntimate Behavior, Random House, New York, 1971.
MORRIS, Tom, Gerçek Başarı, çev.Alev Önder, Sistem Yayıncılık, İstanbul, 1998.
MURSÎ, Seyyid Abdulhamid, el-Alâkâtü’l-İnsâniyye, Kahire, 1986.
MÜNAVÎ, Abdu’r-Rauf, Feyzü’l-Kadîr, c.1-6, el-Mektebetü’l-Ticariyyetü’l-Kübrâ, Mısır, 1356.
MÜSLİM, İbn Haccâc, Sahihu’l-Müslim, c.1-5, Daru İhyai’l-Kütübi’l-Arabî, Beyrut, trs.
MYERS, İsabel B-Peter B, Kişilik, Kuraldışı, İstanbul, 1997.
NASR, S. Hüseyin, Man and Nature, The Spiritual Crisis of Modern Man, Unwin Paperbacks, London, 1974.
NESEFÎ, Ebu’l-Berekat Abdullah b. Ahmet b. Mahmut, Medâriku’t-Tenzîl ve Hakaiku’t-Te’vîl, c.1-4, İstanbul, trs.
NEVEVÎ, Ebu Zekeriya, Şerhu’n-Nevevî alâ Sahihi’l-Müslim, c.1-18, Daru İhya’it-Türasi’l-Arabi, Beyrut, 1392.
NİSABURÎ, Muhammed b. Abdullah, el-Müstedrek ale’s-Sahîhayn, c.1-4, Daru’l-Kütübi’l-Ilmiyye, Beyrut, 1411/1990.
OKUYAN, Mehmet, Necmuddîn Dâye ve Tasavvufî Tefsiri, Rağbet Yayınları, İstanbul, 2001.
ÖZKALP, Enver, Davranış Bilimlerine Giriş II, Eskişehir, 1991.
ÖZTÜRK, Yaşar Nuri, Mevlâna ve İnsan, Yeni Boyut Yayınları, İstanbul, 1993.
PARLATIR, İsmail ve arkadaşları, Türkçe Sözlük, c.1-2, Türk Dil Kurumu, Ankara, 1998.
PAZARLI, Osman, Sosyoloji, İstanbul, 1985.
________, Din Psikolojisi, Remzi Kitabevi, İstanbul, 1982.
PEKER, Hüseyin, Din Psikolojisi, Samsun, 1993.
RAU, Zbigniew, “Human Nature, Social Engineering and the Reemergence of Civil Society” Ethics, Politics and Human Nature, ss.159-179, edited by.Ellen Frankel Paul, Cambridge, 1991.
RAZÎ, Fahrüddin, Mefatihul Gayb (et-Tefsîru’l-Kebir), Beyrut, 1990.
________, en-Nefs ve’r-Rûh, Dımeşk, 1986.
RIBBENS, G.B., Patterns of Behavior (A Comperative Sociology Text for the Critical Student), London, 1979.
ROEDİGER, Henry L., Psychology, Boston, 1984.
ROSEN, Robert H., İnsan Yönetimi (Leading People), çev.Gündüz Bulut, İstanbul, 1998.
RUSSELL, Bertrand, Selected Papers of Bertrand Russell, The Modern Library, New York, 1927.
SABBAĞ, Muhammed b. Lütfi, Tefsir Usulü Araştırmaları (Buhus fî Usûli’t-Tefsîr), çev.Ömer Dumlu, Anadolu Yayınları, İzmir, 1999.
SABUNÎ, Muhammed Ali, Safvetü’t-Tafasîr, Derseadet, trs.
________, Revaiu’l-Beyan Tefsiru Ayâti’l Ahkâm min’el-Kur’ân, I-II, İstanbul, trs.
SAĞIROĞLU, Ekrem, Kur’an’da İnsan ve Toplum, Pınar Yayınları, İstanbul, 1993.
SAİD, Cevdet, Bireysel ve Toplumsal Değişmenin Yasaları, İnsan Yayınları, İstanbul, 1994.
SAİD HALİM PAŞA, Buhranlarımız, İstanbul, trs.
SCHUR, Edwin M. Labeling Deviant Behavior Its Sociological İmplications, Harper and Row Publishers, New York, 1971.
SCOTT, William A. “Interpersonel Value Scales”, Measuring Human Behavior, edited by Dale G. Lake, New York, 1973.
SERT, Hüseyin Emin, Kur’an-ı Kerîm’de Akıl, Yayınlanmamış Lisans Tezi, İstanbul, 1992.
SERİNSU, Ahmet Nedim, Kur’ân Nedir?, Şûle Yayınları, İstanbul, 1996.
SEZEN, Yümni, İslâm Sosyolojisine Giriş, Turan Kültür Vakfı, İstanbul, 1994.
________, Sosyoloji Açısından Din, İFAV, İstanbul, 1988.
________, Sosyolojide ve Din Sosyolojisinde Temel Bilgiler ve Tartışmalar, İFAV, İstanbul, 1990.
SMELSER, Neil J., Theory of Collective Behavior, New York, 1968.
SOYALAN, Mehmet Yaşar, Kur’ân ve İnsan İnsanın “Kim”liğine Dair Bir Sorgulama, Araştırma Yayınları, Ankara, 1999.
SOYSALDI, H. Mehmet, Kur’ân Semantiği Açısından İnançla İlgili Temel Kavramlar, Çağlayan Yayınları, İzmir, 1997.
SUYÛTÎ, Celâladdin, ed-Dürrü’l-Mensûr fi’t-Tefsîr bi’l-Me’sûr, c.1-8, Dâru’l-Fikr, Beyrut, 1993.
ŞAHİN, İhsan, Elazığ İlindeki İntihar Vakalarına Mukayeseli Bir Yaklaşım, İl Sağlık Müdürlüğü, Elazığ, 2001.
ŞEYBANÎ, Ahmet b. Muhammed, ez-Zühd l’ibni-Hanbel, Daru’l-Kütübi’l-Ilmiyye, Beyrut, 1398.
TABERÂNÎ, Süleyman b. Ahmed, Mu’cemü’l-Kebir, c.1-20 Mektebetü’l-Ulûm ve’l-Hıkem, Musul, 1403/1983.
________, Mu’cemü’l-Evsat, c.1-10, Dâru’l-Haremeyn, Kahire, 1415.
________, Mu’cemus’s-Sağîr, Beyrut, 1986.
TABERÎ, Muhammed b. Cerîr, Câmiu’l-Beyan an Te’vîli Âyi’l-Kur’ân (Tefsîru’t-Taberî), c.1-30, Daru’l-Fikr, Beyrut, 1405.
TÂHİR B. AŞUR, Tefsîru’t-Tahrîr ve’t-Tenvîr, Mısır, 1384.
TAN, Bilal, Kur’an’da Hikmet Kavramı, Pınar Yayınları, İstanbul, 2000.
TAYALİSİ, Süleyman b. Davud, Müsnedü Tayalisi, Daru’l-Marife, Beyrut. trs.
THOULESS, R.H., An Introduction to the Psyhology of Religion, Cambridge University Press, Third Edition, London, 1974.
TİRMİZÎ, Abdullah Hakim, Nevadirü’l-Usûl fî Ehadisi’r-Rasül, c.1-4, Daru’l-Cîl, Beyrut, 1992.
TİRMİZİ, Muhammed b. İsâ, Sünenü’t-Tirmizî, c.1-5, Mısır, 1395/1975,
TOLAN, Barlas, Toplum Bilimlerine Giriş, Adım ve Murat Yayınları, Ankara, 1996.
TÜRKDOĞAN, Orhan, Değişme-Kültür ve Sosyal Çözülme, T.D.A.V.Y., İstanbul, 1988.
UDRY, J. Richard- Peter S. Bearman, New Perspective on Adolescent Risk Behavior, Cambridge, 1998.
ULUDAĞ, Süleyman, “Amel” TDV İslam Ansiklopedisi, , c.3, İstanbul, 1991.
UYSAL, Halil, İnsan ve Toplum Bilimleri Sözlüğü, Uysal Kitabevi, Konya, 1996.
UYSAL, Veysel, Din Psikolojisi Açısından Dini Tutum Davranış ve Şahsiyet Özellikleri, İstanbul, 1996.
ÜLKEN, Hilmi Ziya, Sosyoloji Sözlüğü, MEB Basımevi, İstanbul, 1969.
VERGOTE, Antoine, Din İnanç ve İnaçsızlık, çev. Veysel Uysal, İFAV, İstanbul, 1999.
WACH, Joachim, Din Sosyolojisi, çev.Ünver Günay, Kayseri, 1990.
WILCOX, Lynn, Sufizm ve Psikoloji, çev.Orhan Düz, İnsan Yayınları, İstanbul, 2001.
YALÇIN, Mikdat, Devru’t-Terbiyeti’l-Ahlâkiyyeti’l-İslâmiyye, Daru’ş-Şurûg, Kahire, 1983.
YAMAKOĞLU, Cihan, Ailede Toplumda ve İş ve Devlet Hayatında İnsan İlişkileri, Beşerî Münasebetler, Ankara, 1991.
YANBASTI, Gülgün, Kişilik Kuramları, E.Ü.E.F.Y., İzmir, 1990.
YAŞAR, M. Ruhat, Necip Fazıl Kısakürek’in Görüşlerinin Sosyolojik Analizi, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Elazığ, 1997.
YAVUZ, Kerim, “Din Psikolojisi” TDV İslam Ansiklopedisi, İstanbul, 1991.
YAZIR, Muhammed Hamdi Elmalılı, Hak Dini Kuran Dili, c.1-10, Eser Yayınevi, İstanbul, trs.
YENİÇERİ, Celâl, Uzay Ayetleri Tefsiri, Erkam Yay. İstanbul, 1995.
YILDIRIM, Bilal, Okul Yöneticilerinin Kültürel Liderlik Rollerinin Öğretmenlerin İş Doyumuna ve Meslek Ahlâkına Etkisi, Yayınlanmamış Doktora Tezi, Elazığ, 2001.
YILDIRIM, Suat, Kur’ân-ı Hakîm ve Açıklamalı Meali, İstanbul, 1998.
YORULMAZ, Ali Galip, İnsan Nedir? Düşünceye Çağrı, Ankara, 1998.
ZARIG, Mağrûf, I’lmü’n-Nefsi’l-İslâmî, Dımeşk, 1989.
ZEYDAN, Abdülkerim, Usulü’d-Da’ve, Mektebetü’l-Menâri’l-İslâmiyye, Bağdat, 1981.
ZEYDAN, Muhammed Mustafa, es-Sulûkü’l-İctimâî li’l-Ferd ve Usûlü’l-İrşadi’n-Nefsî, Kahire, 1965.

Bir cevap yazın