İNSANİ DEĞERLER VE DEMOKRASİ PLATFORMU

Genel Yönetim Kurulu, 29.04.2011 tarihli toplantısında 5253 Sayılı Dernekler Kanunu’nun 2/f maddesi ve Dernekler Yönetmeliği’nin 94. Maddesine göre

“İNSANİ DEĞERLER VE DEMOKRASİ PLATFORMU”

oluşturulmasına karar vermiştir. Dernekler Kanunu madde 2/f) Plâtform: Derneklerin kendi aralarında veya vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek üzere girişim, hareket ve benzeri adlarla oluşturdukları tüzel kişiliği bulunmayan geçici nitelikteki birliktelikleri, Dernekler Yönetmeliği- Platformlar Madde 94-Dernekler, amaçları ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, diğer dernek, vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek üzere platformlar oluşturabilirler.

 

Platformların oluşturulabilmesi için derneklerin yetkili organlarınca alınacak kararlarda, derneği temsille görevlendirilecek kişi veya kişiler belirlenir. Bir platformun faaliyete başlayabilmesi için, temsilciler tarafından bir mutabakat tutanağı düzenlenir. Bu tutanakta, platformun oluşturulma amacı, çalışmaların yürütüleceği yerleşim yeri ile yönetim grubu üyeleri ve koordinatörünün isimleri belirtilir. 

GEREKÇE: Bugün insanlığın en önemli problemi, bireylerin ve toplumların insani değerlerden önemli ölçüde uzaklaşmış olmasıdır. Başka bir ifadeyle bugün insanlık ciddi bir “değerler krizi” yaşamaktadır. İnsanı insan yapan insani değerlerin sosyal, siyasi, kültürel ve ekonomik hayatımızda yeniden etkin bir şekilde yaşanmasıyla insanımızın mutluluğuna, toplumsal uzlaşmaya, barışa ve demokrasimizin güçlenmesine çok önemli katkılar sağlanacaktır. Ayrıca, ülkemizde güçlü ve etkili sivil toplum kuruluşları olmadığı için, evrensel normlarda bir demokrasiye ulaşamamış ve bir türlü normalleşememiştir. Özetle, unuttuğumuz, kaybettiğimiz veya terk ettiğimiz insani değerleri hayatımızın bütün safhalarında yeniden yaşayabilmek ve demokrasi standardımızı yükseltebilmek için sivil toplum kuruluşları bir araya gelerek “İNSANİ DEĞERLER VE DEMOKRASİ PLATFORMU” nu oluşturmalıdırlar. Önümüzdeki 12 Haziran seçimleri, bu seçim döneminde siyasetteki üslup tartışmaları, Yeni Anayasa çalışmaları, Avrupa Birliği görüşmeleri, orta doğudaki son gelişmeler, terör, toplumsal ve bireysel insani sorunlar, aile faciaları, uyuşturucu, alkolizm, cinnetler, bunalımlar, cinayetler gibi yurdumuzun ve insanlığın önemli gündem maddeleri “İnsani Değerler ve Demokrasi Platformu” nun bir an önce oluşturulmasını zaruri hale getirmiştir. Diğer taraftan; sevgiyi, saygıyı, yardımlaşmayı ve hoşgörüyü kaybettiğimiz toplum hayatında; ayırımcılık, önyargılı fikirler, ideolojik yaklaşımlar, maddiyatçılık ve menfaatçilik insani değerleri oldukça zayıflatmış ve adeta hayatımızdan silip yok etmiştir. İşte bu sebeplerden dolayı, bu Platform, insani değerler ve demokrasi konusunda son derece duyarlı olacak, bu konularla ilgili olarak toplumu bilgilendirecek ve değişik etkinliklerde bulunacaktır. 

Platformun amacı: İnsani değerler ve demokrasi misyonu ile insanımızın mutluluğuna, toplumsal uzlaşmaya, barışa ve demokrasimizin güçlenmesine katkı sağlamak, toplumu doğru bilgilendirmek, güçlü bir sivil toplum iradesi oluşturmaktır. 

Bir yanıt yazın