Kitap

Doktora tezi «Kur’ân’da İNSAN Tipleri ve Davranışları» ismiyle 2003’de yayınlanmış, 2 baskı yapmış, şu an mevcudu kalmamıştır. Her bir bölümün müstakil olarak,

3 ayrı kitap olarak yayınlanması planlanmaktadır.

Ocak, 2011

 • 25 Ocak

  Kur’ân’da İNSAN Tipleri ve Davranışları – İÇİNDEKİLER

  ÖNSÖZ IV KISALTMALAR VI GİRİŞ I. ARAŞTIRMA KONUSUNUN AMAÇ VE ÖNEMİ 1 II. KAPSAM, YÖNTEM VE KAYNAKLAR 2 BİRİNCİ BÖLÜM İNSAN ve DAVRANIŞI I. İNSAN TABİATI 18 A. Fıtrat 24 1. Fıtratın Anlam ve Kapsamı 25 2. Kur’ân’da Fıtrat 27 B. Kişilik ve Davranış 31 1. Kişilik ve Karakter 33 …

Mart, 2009

 • 11 Mart

  AHİRET İMAN ve DAVRANIŞ

  Ahiret inancı, bu dünyayı mutlak geleceğe göre ayarlamak için mükemmel bir im­kan sunmaktadır. Allah inancını tamamlayan ve insan hayatının bir gayesi olduğunu vurgu­layarak varlığa anlam kazandıran, Kur’ân’ın ahiret fikridir.[1] İslâmi inanç ve uygulamala­rın arka planında Allah’a dönüş yatar. Gaybe iman mü’minin en tipik özelliklerindendir. Gaybî hususların künhüne vakıf olmadığı halde …

 • 11 Mart

  ALLAH İNANCI ve DAVRANIŞ

  Tüm varlık aleminin mutlak merkezi olan Allah’a iman ile diğer psikolojik eğilimler arasında çok yönlü ilişkiler söz konusudur.[1] Kainattaki düzeni sağlayan bir yaratıcı fikri, bütün insanlığın fıtratında vardır. Bu durum sadece İslam’ın öngördüğü bir şey değildir. İslam’ın istediği; kişinin, akıl, vicdan ve araştırma neticesi bir tek olan hakiki Yaratıcıyı kabul …

 • 11 Mart

  İMANIN İNSAN DAVRANIŞLARINA TESİRİ

  Yüksek değerler örgüsü olan inanma, insanın her yapıp-ettiği şeyin dayanağıdır. Davranışlar; insanın düşünce, kabul ve imanın tercümanıdır. Çünkü insan, ancak dinini davranış haline dönüştürerek dindar olabilir. İnanma fenomeni, insan hayatının öbür fenomenleri gibi, temelini insanın varlık yapısında bulur. Çünkü inanma fenomeni ile günlük hayatın bütün yapıp-etmelerinde karşılaşılmaktadır. İnanma ile ilgisi …

 • 11 Mart

  İman-İbadet ve Davranış

  İman, ibadet ve davranış, birbirleriyle irtibatlı olan kavramlardır. İnanmayan kişi, ibadet yapmaz. Usulüne uygun ibadet, kişiyi kötü davranışlardan uzak tutar.[1] İnanışlar, insanda, eşyaya anlam kazandıran dünya görüşünü oluşturur, kişiyi belli davranışlara yöneltir ve tavırları belirler. Çünkü, genel olarak davranışlar; fikir, inanç, değer ve ahlakî kurallara dayanır.[2] İnanma, insanın varlık ve …

 • 11 Mart

  NİYET, HEDEF ve DAVRANIŞ

  Kat’î olarak azmetmek, karar vermek, bir şeyi yapmayı içten kastetmek manasına gelen niyet, her iş ve davranışın başlangıcında kendisini gösterir. Davranışın sebebini ararken, insanların niyetlerine de bakmak bir ihtiyaç olarak kendini göstermektedir.[1] Hayat ve davranışların pusulası olan niyet, insanın derununda gelecekteki hedeflerle ilgili, yol gösterici özellik arz eden, davranışa götüren …

 • 11 Mart

  DÜŞÜNCE ve DAVRANIŞ

  Hayat ve davranışlarımız, farkında olduğumuz veya olmadığımız düşüncelerimize göre şekillenir. Dolayısıyla kişilerin davranışlarını anlayıp değerlendirebilmek için, düşünce yapılarını bilmek gerekir. Çünkü, insanın davranış ve tasarrufları, fikirlerinin bir sonucudur ve her fikrin davranışa dönüşen belli bir yönü vardır.[1] Düşünceler, arzuyu harekete geçirir, arzu da azmi harekete getirir. Azim ve niyet ise, …

 • 11 Mart

  İNSAN DAVRANIŞININ DİNAMİKLERİ

  Davranışın dinamiği, kişinin içinde bulunduğu ortam, zaman ve psikolojik sahanın özelliklerinden doğar.[1] Bu durumun kişileri etkilemesi de farklı şekil ve boyutlarda olur. Çünkü her insan, diğerinden farklı, özel bir evren, özel bir bütündür. Bu özelliği sağlayan başlıca etmenler ise, o kişiye özgü algılayışlar, güdüler ve amaçlardır.[2] İnsanın ulaşmaya çalıştığı gayesini …

Aralık, 2008

 • 17 Aralık

  Editörlük ve İşbirliği Teklifi

  Sosyal bilimlerde ekip çalışması yapılmaması sağlıklı açılımları geciktirmektedir. Beyin fırtınası, gelişim ve açılım için gereklidir. Ortak projeler, farklı bakış açıları ile güçlenir. Eğitim, iletişim sahasındaki ortak çalışmalar, fert ve toplumun ihtiyaçlarını karşılamaya hizmet edecektir. Ekip ve sistem çalışması başlıklarım ile ilgilenen akademisyen bir arkadaşımınla bazı konuları paylaştım. İlgi sahamın çok …

 • 11 Aralık

  PİYASA UYUMU

  PROJE KİTAP Piyasa Uyumu ekonomik hayatı göz önünde bulundurarak bazı tahlilleri ön plana çıkaracaktır. Piyasa, insan huzur ve mutluluğuna hizmet eder hale getirilmelidir. Piyasa uyumunun motoru reklâmlar değil kişinin kendi ihtiyaç ve gerçekleri olmalıdır. Dünyada yaşanan büyük karmaşanın, hatta yüreğimizi dağlayan haksız savaşların ortasında, biraz da tarihî perspektif içinden İslâm’ın …

 • 11 Aralık

  EVLİLİK SANATI

  Proje Kitap Önsöz İnsan çok kompleks bir varlıktır. Bir anda birçok unsurun etkisinde kAlabilir. Yaşadığı bütün şartları belli bir düzen ve denklik içinde götürebilmeK huzur ve mutluluğun asgari şartıdır. Evlilik Sanatı, insan ilişkileri ve muhtemel problemlerin üstesinden gelme stratejilerinden bahsedecek bir kitap olacaktır. Geribildirim ve paylaşım için burada yayınlamayı şimdilik …

 • 11 Aralık

  ÖĞRENCİ DOSTU

  Kitap Projesi İLK SÖZ Bu kitap düşüncesi, misafir olarak bulunduğum bir akrabamın evinde bir öğrencinin çalışma odasını gördüğümde oluşmuştu. İlk dönem bazı noktalarını oluşturmuştum. Araya farklı meşguliyetler girmişti. Eğitim işinin ciddiyetinden kaynaklanan sorumluluk duygusuyla gün yüzüne çıkması gerektiğini düşündüm. Bir yayıncı arkadaşımın kişisel gelişim adına devrilen çamlar ve okumadan yazma …

 • 11 Aralık

  DUYGU DOYUMU

  ÖNSÖZ Duygu Doyumu insanlar arası iletişimi, sevgi, aşk, evlilik, aile bağlamında ele alacaktır. İnsanın birçok duygusu vardır. Bu duyguların meşru ve kabul edilebilir çerçevede tatmin edilmesi huzur ve mutluluğa hizmet eder. Duygu ve ihtiyaçların sadece bedeni seviyede kalması, insanî değerlerden uzaklaşılmasına sebep olabilir. Duygu doyumu bazen insanların içinde bir çözümsüzlük …

Kasım, 2008

 • 13 Kasım

  K. İnsan T. ve Davranışları-Kaynaklar

  Referans – Kaynaklar – Atıflar başlığımıza uygun olarak Kur’ân’da İnsan Tipleri ve Davranışları kitabımızın kaynaklarını yayınlıyoruz. Yayınlanan Kitapların, hazırlanan Tez ve Makalelerin kaynakları bize bir metin şeklinde ulaştırılırsa yayınlamaya devam edeceğiz. Kur’ân’da İnsan Tipleri ve Davranışları – BİBLİYOGRAFYA ABDÜLBAKİ AMR, Abdurrahman, Dirâsât fî’l-Ulûmi’s-Sülûkiyye, Kahire, trs.ABDÜLBÂKÎ, Muhammed Fuad, el-Mu’cemü’l-Müfehres li-Elfâzi’l-Kur’ân, Çağrı …

Eylül, 2008

 • 28 Eylül

  Münafıkların Davranış Özellikleri

  Kur’ân-ı Kerimin beyanıyla münafıkların kalplerinde hastalık olduğu için[1] nerede, ne zaman, nasıl davranacaklarını kestirmek zordur. Çünkü kalp hastalığı, kalbe isabet eden bir çeşit fesattır. Sahibinin idrak ve iradesini bozar, böylece gerçeği göremez hale gelir veya hadiseleri tersinden değerlendirir. İnançlı kişiye hoş gelen şeyler, hasta kalpli münafıkları rahatsız eder.[2] Münafık, dünyaya …

Mart, 2008

 • 17 Mart

  Publicated Book: Human Types and Their Behavior in the Light of the Holy Qur’an

  ABSTRACT This study entitled “Human Types and Their Behavior in the Light of the Holy Qur’an”, tries to contribute a new approach to the Qur’an, through analyzing the other related social science. The Qur’an, Muslim’s Holy book, needs new and contemporary interpretations for its continuing its own validity and actuality. …

 • 15 Mart

  YAYINLANAN KİTAP – Bilge Yayınları, Hayat Academy-İstanbul

  Doktora tezi «Kur’ân’da İNSAN Tipleri ve Davranışları» ismiyle 2003’de yayınlanmış, 2 baskı yapmış, şu an mevcudu kalmamıştır. Her bir bölümün müstakil olarak, 3 ayrı kitap olarak yayınlanması planlanmaktadır. Kur’ân’da İnsan Tipleri ve Davranışları  ABSTRACT This study entitled “Human Types and Their Behavior in the Light of the Holy Qur’an”, tries …