İNSANÎ ve SOSYAL GELİŞİM ENSTİTÜSÜ

Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) veya uygun görülecek merkezî bir üniversite bünyesinde İnsanî ve Sosyal Gelişim Enstitüsü (İNSGE) kurulabilir.

Bu Enstitü, üniversiteler, kamu ve eğitim kurumları arasında koordine ve organize hizmetleri verecektir.

Günlük hayatımızı ciddi olarak etkileyen, terör, gasp, kapkaç, cinayet, fanatiklik, maganda, kan davaları, gelişim, verimlilik, sosyal sermaye ve benzeri konular ile ilgili araştırma ve çözümlemelere bilimsel katkı sağlanacaktır.

Her öğretim elemanı enstitünün tabii elemanı olacaktır. İhtisaslara dikkat edilecek, ihtisas meclisleri oluşturularak muhtemel problemlere çözümler aranacaktır.

Üniversitelerde başta sosyal bilimler enstitüsü olmak üzere, diğer enstitüler ile iletişim halinde bulunarak, ihtiyaca uygun açılımlar yapacaktır.

Bilimin toplumun ihtiyaç ve beklentilerine çözüm üretebilmesine bu enstitü ön görüşme, koordinasyon, beyin fırtınası ile katkılarda bulunacaktır.
İnsanî ve sosyal gelişim enstitüsü, yaşadığımız çağın sorunlarına değer merkezli yaklaşımla çözümler arama hedefine yöneliktir.
Emek verilen bilimsel çalışmaların insanlığın faydasına hizmet için kullanılmasını sağlamak insanî ve sosyal gelişim enstitüsünün hedeflerindendir.
İnsan her şeyin objesidir. Her şey insan eliyle şekillenir.
İnsanlar ve topluluklar, tutum ve davranışları ile kendilerine düşman gibi hareket eder hale gelmemelidir. Bulunduğumuz ortamlar, vakit geçirme alışkanlıklarımız, insanî ve sosyal gelişmemize pek de uygun değil gibi görünmektedir. İç huzuru hissedebilme zeminlerimiz oldukça azalmış gibi görünmektedir.
Evlerimiz, TV programlarımız, sokaklarımız, sitelerimiz, Üniversitelerimiz insana gerçek mutluluğu tattırma noktasında çaresiz kalmaktadırlar. İnsanî ve Sosyal Gelişim Enstitüsü insan merkezli yaklaşım ile beklentilere uygun çözümler üretmeye çalışacaktır. Değerler, huzur ve mutluluk getirmeyecek şeylere kurban edilmeyecektir.
İnsanın sağlıklı gelişmediği toplumlarda sosyal doku ciddi yaralar alır.
Sağlıklı iletişim zeminlerinin hızla yok olmasından dolayı duygu doyumu noktasında ciddi boşluklar oluşmuş gibi görünmektedir.
Her şey insanın kontrolüne verilmiştir. Robotu, bilgisayarı yapan insandır. Füzeyi ve bombayı da yapan ve atan yine insandır. Bombayı atana insan bile denilemeyeceği de ayrı bir husustur.
Temel bilgilerden yoksun aşırı ihtisaslaşma sağlıklı açılım ve çözüm üretemez. İnsanî ve sosyal gelişim “Çözüm Üreten Bilim” anlayışını dikkate alır.
İnsanımız bugün mutlu değildir. Amiri mutlu değil, memuru mutlu değil, Zengini mutlu değil, fakiri mutlu değil, evlisi mutlu değil, bekârı mutlu değildir.
İnsanlık kaybettiklerini yanlış yerlerde arar olmuştur. İnsanî ve sosyal gelişim enstitüsü, boşluk noktalarını tespit ederek, ihtiyaç merkezli yaklaşımla çözüm üretmeye çalışacaktır.
Günümüz insanı huzur ve mutluluğu arar hale gelmiştir. Çok defa insanımız kaybettiği bu huzur ve mutluluğu yanlış yerlerde aradığından bir türlü bulamakta, bazen de internet ağına takılabilmektedir. Bilgiye ulaşma maksatlı kullanılması gereken internet, sosyal iletişimi kopararak sanal bağ ve arkadaşlıklar noktasında farklı bir zemin oluşturmuştur. İnsanî ve sosyal gelişim sağlıklı zeminler ve paylaşım ortamları oluşturulmasına hizmet edecektir.
Akademik çalışmalar ile ulaşılan bilgilerin beyin fırtınaları ile sağlamlaşarak ihtiyaca uygun çözümler üretilmesine katkı sağlayacaktır.
İnsanî ve sosyal gelişim enstitüsü insanımızın mutluluğuna hizmet edecektir.
Toplumsal dokuyu dikkate almayan ferdî gelişim insanı mutlu kılamaz. Nice kariyer, makam ve şöhret sahibi kişilerin yaşadığı intihar psikolojisi bunu göstermektedir.
Önemli olan bilgiye ulaşmak değil, o bilgileri ihtiyaca uygun kullanabilmektir.
İnsanî ve sosyal gelişim enstitüsü “Aklın yolu birdir” gerçeğinden hareketle, insan tabiatını dikkate alarak, gelişim ve çözüm arayışlarında bulunacaktır.
Çatışma zeminleri insanlığın enerjisin boşa harcanmasına sebep olmaktadır. İnsanî gelişim olmaksızın sosyal gelişme mümkün değildir. Günümüzdeki insan kaynakları bizim açılım ve yaklaşımımızın çok cüzi bir kısmına hitap edebilmektedir. Hatta ferdi ve toplumu değil, sistemlerin ihtiyaç ve beklentisine uygun zemin oluşturması açısından da değerlendirilmeye alınabilecek yönleri vardır.
Çağımızda birçok şey ideolojilere kurban edilmiş gibi görünmektedir. Bundan bilimin de etkilenmesi söz konusudur. İnsanî ve sosyal gelişim enstitüsü bilimin insanlığın ortak açılım sahası olduğu düşüncesinden hareketle, evrensel doğruları araştırarak, ferdî ve toplumsal beklentilere cevap vermeye çalışacaktır. Evrensel doğruları belirlemek için, Enstitü bünyesinde “Bilgi İşleme Merkezi” oluşturulabilir. Bu merkez ilgili sahalarda açılım ve çözüm üretebilmek için bilgiyi ihtiyaca uygun kullanma zeminlerini oluşturabilir.
İnsanî ve sosyal gelişim, fert ile toplumun bütünleşmesini sağlayarak huzur, refah ve mutluluğa giden yolları açacaktır.
Her şeyin objesi olan insan içinde yaşadığımız günlerde biraz ihmal edilmiş gibi görünmektedir. İnsanî gelişim her insanın özel kabiliyetlere sahip olduğu düşüncesinden hareket eder.
Değişim küreselleşme yolundaki dünyanın en önemli gerçeklerindendir. Bu değişimi iyiden yana organize edebilmek için insanî ve sosyal gelişime ihtiyaç vardır. Bu gelişim çizgisi her insanı öz varlığıyla değerli kabul eder.
Temel ortak değerler insanlığın mirasıdır. İnsanî ve sosyal gelişim, farklı anlayış ve yaklaşımlara değer verir. Her kişi ve yaklaşımdan alınabilecek bir şeyler olduğu gerçeğinden hareket eder.
İnsanî ve Sosyal Gelişimin 5 temel açılımı vardır.

1- İnsanî Gelişim:
İnsanî gelişim her insanın özel olduğu anlayışından hareket eder. Her insanın hayatta bulunmasının bir maksat ve gayesi olduğunu kabul eder. İnsanî gelişim, ihtiyaçlar hiyerarşisinin en üst boyutu olan kendini gerçekleştirmeye hizmet eder.
İnsanî gelişim, kabiliyet keşfi, cesaretlendirme, açılım, gelişim ve rehberlik gibi sahalarda hizmet üretir.
Anlama ve anlaşılma insanın en temel ihtiyaçlarındandır. Günümüz insanı bu noktalarda doyum sağlayamadığından, toplum içinde yalnızlaşma sürecini yaşamaktadır. Her türlü iletişim ve haberleşme aracına rağmen sosyalleşme sağlıklı bir şekilde işlememektedir.
Kendini ifade etme zemini bulamayan kişiler farklı çözümleme ve davranış kalıplarına girmektedirler. İç huzuru sağlayamayan insanlık hem kendi varlığı hem de toplumsal doku için tehdit unsuru haline gelebilmektedir. İnsanî gelişim, kişinin içindeki fırtınaların dindirilip, vicdanı sızlatmayan bir hayat tarzını hedeflemektedir.
Her insanın kendini ifade edebileceği paylaşım ortamlarının oluşturulması insanî gelişim için gereklidir. Kendisiyle barışık insanlar yetiştirmek, insanî gelişimin ana hedeflerindendir.
2- Ailevî Gelişim:
Toplumun çekirdeği olan ailenin güçlü bir şekilde devamlılığı için ailevî gelişim gereklidir. Aile ocağının sağlamlığı toplumun sağlıklı işleyişinin asgarî şartıdır.
3- Kurumsal Gelişim:
Kurumsal gelişim, şirket, özel sektör ve kamu kurumu vs. gibi her türlü kurumun açılım ve gelişimi ile ilgilenir. Kurum kültürünün oluşturulması, kurum çalışanlarının ve kurumun beklentilerinin karşılanmasına yönelik çalışmalar yapar.
Kurumsal yapılar, insanın temel ihtiyaçlarını dikkate almaksızın sağlıklı açılım sağlayamaz.
Kurumsal gelişme, kurum içindeki uyum ve huzurun sağlanmasının ötesinde, kurumun muhatap kitleye dönük hizmetleriyle de yakından ilgilenir.
4- Toplumsal Gelişim:
Toplumun katmanları arasında sağlıklı bağlar kurulamadığında toplumda kırılma noktalarının oluşması kaçınılmazdır. Fakir bir toplumda zengin olunabilir, fakat zengin olarak yaşanamaz. Sokakların emniyetinin sağlanamadığı bir toplumdaki zenginlik çok da bir mana ifade etmese gerektir. Mal ve can emniyeti huzur ve mutluluk asgarî şartıdır.
Toplumun katmanları arasındaki dengesizlik, herkesi zor durumda bırakmaktadır. Bu dengesizliklerin ortadan kaldırılabilmesi için toplumsal gelişme kaçınılmazdır.

5- Küresel Gelişim:
İnsanî ve sosyal gelişim sadece ferdi, sınırlı bir toplumu, bölge veya milleti değil bütün dünyayı göz önünde bulundurur. Nitekim küresel ısınma vb. problemler dünya çapında açılım ve yaklaşımları gerekli kılmaktadır.
Küresel gelişim bütün kıta ve insanlara yönelik açılım ve yaklaşım tarzları geliştirecektir.
Küresel gelişim doğru ve yerinde kullanıldığında yeryüzündeki kaynaklarının bütün insanlığın ihtiyacına cevap verebileceği düşüncesinden hareket eder.
BİLGİ İŞLEME MERKEZİ
Farklı disiplinlerdeki öz bilgilerin, beyin fırtınası estirilerek, verimlilik ve çözüm üretimine katkı sağlayacak bir merkez olacaktır.
Teknolojik imkânlar ve internet bilgiye ulaşmayı kolaylaştırdı. Fakat herhangi bir konu hakkında, yeterince işlenmemiş yüzeysel bilgilerin insanlara çare olarak sunulması ne derece doğrudur? Sadece anlatmak ya da yazmak yetmez; yaşamayanların nasihatleri suya yazılmaya çalışılan yazıdan öteye geçmeyecektir. Sözlerin davranış haline gelmesi önemlidir.
Farklı inanç ve kültüre ait kaynaklardan yayılan bilgilerin doğruluğu kontrol edilmelidir. Müellifin düşüncelerinde yanlışlıklar olabileceği gibi, özellikle tercüme eserlerde karşılaşılan bozuk çevirilerden kaynaklanan anlam kaymaları da olabilir. Bilgilerin doğruluk derecesi ve ihtiyaca uygun çözümler üretilebilmesi için irdelenmesi gerekmektedir. Bizim fantezi bilgilerden öte, hayatımıza hayat yapabileceğimiz bilgilere ihtiyacımız vardır.
Bilen insan çok; fakat bildiğini temsil eden insan çok azdır. Bilginin irfana dönüşerek davranışlarımıza aksetmemesi ciddi bir kayıptır.
“İlim, ilim bilmektir; ilim, kendin bilmektir. Sen kendini bilmezsen, bu nice okumaktır?” Yunus Emre

Bilimin ışığının içimizi ve günlük hayatımızı aydınlatması dileklerimle…

Bir cevap yazın